Llibres
Publicacions digitals gratuïtes
Audiovisuals
Altres productes
Novetats
Cercador
Registre d'usuari
 Dades Personals
Nom*
Primer Cognom*
Segon Cognom
DNI*
Telèfon Fix
Telèfon Mòbil
e-Mail*
Usuari*  
Contrasenya*
Repeteix Contrasenya*
 Adreça. Dades per a la facturació
Carrer
Codi Postal
Població
Província
Pais
 Adreça. Dades per a l'enviament
Les mateixes que les dades de facturació
Nom
Primer Cognom
Segon Cognom
Carrer
Codi Postal
Població
Província
Pais
* camps obligatoris
Accés usuaris registrats
Nom d'usuari:
Clau d'accés:
Registrar-se

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer el titular del qual és la Biblioteca de Catalunya amb la finalitat de gestionar i facturar les peticions de reprografia i de préstec interbibliotecari, explotació estadística, estudis i informes de gènere.

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. La Biblioteca de Catalunya ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2077, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, a la Biblioteca de Catalunya, c/ Hospital, 56 de Barcelona-08001.